• CONDICIONS GENERALS

  Llibreria Pau posa a la seva disposició un servei de compra en línia que li permetrà comprar els articles disponibles a la nostra botiga online.

  En el present document s’estableixen las “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” que regulen el funcionament d’aquest lloc web i la compra de productes a través de llibreriapau.com. L’ús del lloc web constitueix que li sigui d’aplicació l’acceptació d’aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si té algun dubte o consulta sobre elles pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al Client a través de:

  E-mail de contacte: llibreria@llibreriapau.com

  Telèfon de contacte: 971 383 766

  Aquestes CONDICIONS GENERALS DE VENDA han estat redactades de conformitat amb allò que estableix:

  Article 10.1 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic (LSSI CE 34/2002), l’Art. 63, 67, 68, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 98, 107, 108, 118, 125 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, article 14 del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig del 2013 i Art. 3 del Real Decret 3423/2000 de 15 de desembre.

      Informació general de contacte

      Objecte

      Producte i servei

      Accés de persones usuàries

      Normes d’ús del lloc web

      Propietat intel·lectual i industrial

      Notificació d’infraccions

      Formalització del contracte i comandes 

      Pagament

      Lliurament i recepció 

      Drets i terminis de desistiment 

      Garanties 

      Responsabilitat i Seguretat de les transaccions

      Atenció al client / Serveis de mediació 

      Responsabilitat 

      Responsabilitat i limitació per enllaços des d’altres pàgines web

      Responsabilitat i limitació per enllaços a altres pàgines web

      Publicitat

      Protecció de dades personals 

      Queixes i reclamacions

      Miscel·lània 


  1. Informació general de contacte

  De conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que la titularitat d’aquest lloc web, llibreriapau.com, (d’ara endavant lloc web) l’ostenta: Pere Marqués Juaneda,  (D’ara endavant Llibreria Pau) proveïda de NIF: 41725887T i les dades de contacte són:

  Adreça: Carrer del 9 de Juliol, 23, 07760 - Ciutadella de Menorca

  Telèfon de contacte: 971 383 766

  E-mail de contacte: llibreria@llibreriapau.com


  2. Objecte 

  El propòsit de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” és en primer lloc, informar als usuaris compradors de les condicions i modalitats en què Llibreria Pau, procedirà a la venda i lliurament dels productes adquirits i, en segon lloc, informar sobre els drets i obligacions de “les parts” en el marc de la venda dels productes per part de Llibreria Pau al client (en endavant “el Comprador”).


  Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” s’aplicaran sense restricció ni cap reserva, a totes les vendes de productes realitzades a través del lloc web. Per tant, “el Comprador”, al realitzar una comanda de productes reconeix conèixer amb caràcter previ a la realització de la comanda les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”, i les accepta total i plenament.

  Llibreria Pau es reserva en tot moment la possibilitat de modificar unilateralment les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”. No obstant això, seran aplicables a la Comanda aquelles que el Comprador hagués acceptat en el moment de realitzar la comanda.

  Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” inclouen les Condicions Generals d’ús del lloc web i es completaran amb les disposicions de la Política de Privacitat i la Política de Cookies.


  3. Producte i Servei

  A efectes d’aquestes “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” s’entén que l’activitat que Llibreria Pau desenvolupa a través del lloc web comprèn:

  Venda de llibres, merchandising i jocs de taula


  4. Accés de persones usuàries

  El simple accés al lloc web, atribueix a qui ho realitza la condició de persona usuària.

  L’ús de serveis oferts a la pàgina web és lliure per a les persones usuàries, no comportant cap comissió ni cost de cap tipus en l’accés a la pàgina web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per la persona usuària, que serà a càrrec d’aquest.

  L’accés a través d’aplicacions de tercers (per exemple, Facebook) implica que la seguretat en l’accés per aquesta via és responsabilitat d’aquestes entitats. Així mateix, el lloc web declina qualsevol responsabilitat directa o indirecta per la caiguda dels sistemes o poca disponibilitat de la web o qualsevol situació similar.


  5. Normes d’ús del lloc web

  La persona usuària serà responsable de la totalitat dels seus continguts publicats i de la seva veracitat. La persona usuària serà l’única responsable de les manifestacions falses, inexactes o desactualitzades que es realitzin i dels perjudicis que, al respecte, causi a Llibreria Pau o a terceres persones com a conseqüència de l’incompliment d’aquest deure.

  La responsabilitat dels comentaris, directament o indirectament publicats en el lloc web recau, únicament i exclusivament, en la persona usuària i Llibreria Pau declina qualsevol responsabilitat sobre la seva veracitat.

  Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, la persona usuària accepta que la major part de les comunicacions amb Llibreria Pau siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el lloc web).

  A efectes contractuals, l’Usuari consent a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Llibreria Pau enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’Usuari.

  L’usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb Llibreria Pau a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s’escau, a través dels espais de contacte del lloc web. Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, Llibreria Pau pot contactar i/o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o a l’adreça postal facilitada.

  La persona usuària es compromet a fer un ús raonable i raonat dels serveis del lloc web i a complir les “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”, reservant-se Llibreria Pau el dret de limitar si així ho estimés convenient.

  El lloc web està regit per la legislació aplicable a Espanya. Llibreria Pau no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Llibreria Pau declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

  Queda terminantment prohibit:


      Utilitzar el nom de Llibreria Pau amb fins professionals o lucratius directa o indirectament.

      Utilitzar el lloc web Llibreria Pau per a fins que no siguin l’adquisició de productes.

      Realitzar compres falses o fraudulentes. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats competents.

      La publicació de contingut ofensiu, de qualsevol classe, sexista, racista, difamatori i / o contrari a la legislació vigent a Espanya i la Unió Europea.

      Calumniar, abusar, acorralar, molestar, amenaçar o infringir els drets legals, com els drets de privacitat o publicitat, d’uns altres.

      Utilitzar la pàgina web per a fins de promoció no autoritzats expressament per l’equip Llibreria Pau o la difusió de contingut publicitari no autoritzat.

      Suplantar la identitat, amb les conseqüències legals que d’això es deriven.

      Difondre, publicar o sol·licitar informació que promogui la realització de cap acte il·lícit en la seva jurisdicció, incloent, però no limitant a: fraus electrònics, SPAM, Phishing, Spoofing, Forgery i qualsevol altre tipus de conducta que sigui considerada un acte il·legal.

      Realitzar qualsevol ús fraudulent del lloc web.


  6. Propietat intel·lectual i industrial

  El lloc web està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, els continguts, disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen al lloc web. Per això, la persona usuària reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i en general, qualsevol forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part del lloc web constitueix una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial de Llibreria Pau o de la titular dels mateixos, llevat que l’usuari o la usuària hagués obtingut la prèvia autorització expressa.

  Qualsevol ús aliè a Llibreria Pau, inclosa la reproducció, modificació, distribució, transmissió, reedició, arranjaments o representació de qualsevol element de la mateixa està estrictament prohibit excepte consentiment exprés escrit de Llibreria Pau.

  La persona usuària no podrà modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual i industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a Llibreria Pau.

  Llibreria Pau reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l’ús indegut per part de terceres persones de la seva propietat intel·lectual i industrial.

  Llibreria Pau no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat en el lloc web, els serveis o els continguts.


  7. Notificació d’infraccions

  En cas que la persona usuària infringeixi drets de propietat intel·lectual i / o industrial o qualsevol altre dret de terceres persones, serà advertit per Llibreria Pau en el moment en què aquesta tingui coneixement de tals infraccions perquè cessi en la publicació dels continguts infractors. En aquest cas, la persona usuària respondrà per aquestes infraccions.

  Si qualsevol persona o entitat considera que els continguts publicats al lloc web infringeixen els seus drets a l’honor, a la intimitat, a la imatge o qualsevol dret podrà comunicar-ho a Llibreria Pau per qualsevol de les vies de contacte que figuren en el lloc web amb l’assumpte “Vulneració de drets”, sol·licitar la seva retirada i aportar la informació:


      Identificació dels drets protegits per la legislació vigent al respecte que es consideren violats.

      Identificació dels continguts que presumptament violen els drets en qüestió amb informació raonablement suficient per permetre a Llibreria Pau ubicar aquest material en el lloc web.

      Informació de les dades de contacte (adreça física o electrònica i número de telèfon) perquè Llibreria Pau pugui comunicar-se amb aquesta persona o entitat,

      Una declaració en la qual aquesta persona o entitat afirmi que la informació inclosa en la notificació és veraç i exacta i que és titular dels drets presumptament vulnerats o que està autoritzat o autoritzada a actuar en nom d’aquest i còpia del D.N.I., passaport o un altre document que acrediti la seva identitat. 

  Llibreria Pau atendrà la petició i si considera que la persona o entitat té motius o causes justificades per sol·licitar la retirada d’aquests continguts, procedirà a la seva eliminació immediata del lloc web de manera que no siguin accessibles per les persones usuàries ni tan sols des de la memòria cau.

  8. Formalització del contracte i comandes 

     8.1 Tarifes

  El preu de venda, està indicat en euros (€) i serà el preu vigent en el moment de la realització de la “Comanda”. S’entén com a “Comanda” allò que es descriu en el punt 8.4 de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”. El preu de venda dels productes que apareix en el lloc web podrà ser modificat per Llibreria Pau en tot moment, sent el preu que s’aplicarà a la compra el que apareix a la pantalla en el moment de realitzar la comanda.

  El preu no inclou els costos d’enviament, que es facturaran com a suplement del preu dels productes adquirits, aquests costos s’indicaran amb anterioritat al fet que el Comprador registri la “Comanda”. Les diferents modalitats de lliurament i enviament s’estableixen en a l’apartat 10.1.1 de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” i es recordaran en el lloc web.

  Les modalitats d’enviament podran, en tot moment, ser modificades per Llibreria Pau, per tant, es recomana als compradors consultar periòdicament les “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” que figuren en el lloc web.

  Els preus inclouran l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o l’impost General Indirecte Canari (IGIC)  que en el seu cas pogués correspondre i resultés aplicable en la data de la Comanda d’acord amb la normativa vigent. Qualsevol modificació del tipus aplicable repercutirà automàticament en el preu dels productes que Llibreria Pau ven en el lloc web.

  8.2 Característiques dels productes

  El Comprador podrà seleccionar un o diversos productes entre les diferents categories venudes per Llibreria Pau, en el lloc web.

  Sense perjudici de les Comandes realitzades pel Comprador, Llibreria Pau, podrà en tot moment modificar l’assortiment dels productes oferts d’acord amb la  normativa aplicable per a la venda en el lloc web, especialment, com a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors. 

  De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador tindrà la possibilitat, amb caràcter previ a la Comanda, de conèixer en el lloc web de Llibreria Pau, les característiques fonamentals dels productes que desitgi adquirir. 

  Per a qualsevol consulta relativa als productes o sol·licitud d’assessorament, el Comprador pot posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client: clients@llibreriapaullibres.cat

  8.3 Disponibilitat del producte

  Els productes mostrats en el lloc web seran vàlids mentre romanguin anunciats en aquest, i en tot cas, fins a la fi d’existències. En el cas de productes que no es trobin en els nostres magatzems, la validesa de les ofertes (si n’hi ha) estarà subjecta a la disponibilitat dels productes. En el moment de realitzar la Comanda, el lloc web oferirà informació sobre la disponibilitat dels productes.

  A la fitxa de cada producte, s’indica la disponibilitat del mateix: Disponible, Prevenda o Sense estoc.

  Disponible: El producte es troba en estoc.

  Prevenda: Els productes encara no estan disponibles, Llibreria Pau informarà al Comprador sobre la data de llançament del llibre i sobre el termini de lliurament.

  Sense estoc: No disposem del producte en estoc i l’hem de demanar.

  En tot cas, en el supòsit d’absència total o parcial de disponibilitat dels productes amb posterioritat a la realització de la Comanda, s’informarà per correu electrònic al Comprador, en la major brevetat possible, de l’absència de disponibilitat del producte i de la possibilitat de l’anul·lació total o parcial de la seva Comanda o si, tot i així, el Comprador vol esperar a que el producte estigui disponible.

  Manca de disponibilitat del producte una vegada realitzada la Comanda:

  El Servei d’atenció al Client de Llibreria Pau es posarà en contacte amb el Comprador per informar-lo de la manca de disponibilitat del producte i oferir-li la possibilitat d’esperar a que estigui disponible o d’anul·lar la Comanda.

  En el cas de que el Comprador vulgui anul·lar la Comanda i en el cas que hagués realitzat el pagament, Llibreria Pau reemborsarà al Comprador l’import de la Comanda el més aviat possible.

  Manca de disponibilitat parcial del producte una vegada realitzada la Comanda:

  El Servei d’atenció al Client de Llibreria Pau es posarà en contacte amb el Comprador per informar-lo de la manca de disponibilitat parcial del producte i oferir-li la possibilitat d’esperar a que el producte estigui disponible per enviar tota la Comanda junta o bé, la possibilitat d’anul·lar el producte que es troba sense estoc i enviar la resta de la Comanda ens els terminis de lliurament establerts.

  En el cas de que el Comprador vulgui anul·lar la part de la Comanda que no es troba disponible i, en el cas que hagués realitzat el pagament, Llibreria Pau reemborsarà al Comprador l’import proporcional del producte que vol anul·lar per manca de disponibilitat el més aviat possible.

  8.4 Comanda

  Les persones usuàries poden adquirir els seus productes en el lloc web pels mitjans i formes establerts.

  La realització d’una Comanda equival a l’acceptació de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”, sense perjudici de les condicions particulars que les parts puguin acordar.

  El Comprador haurà de seguir el procediment de compra i/o adquisició del lloc web, durant el qual diversos productes poden ser seleccionats i afegits a la cistella o espai final de compra. El Comprador tindrà la possibilitat de comprovar els detalls de la seva Comanda i de corregir els possibles errors. A partir del moment en què el Comprador confirmi la seva comanda fent clic sobre la icona “CONFIRMAR COMANDA” (en endavant, la “Comanda”) es considerarà que ha acceptat amb coneixement de causa el contingut i les condicions de la Comanda en qüestió i, en concret, el fet que la seva Comanda implica per a ell una obligació de pagament, els preus, volums, característiques, quantitats i terminis de lliurament dels productes oferts per a la venda i sol·licitats pel Comprador.

  La Comanda serà confirmada per Llibreria Pau mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al Comprador (el “correu electrònic de confirmació de Comanda”).

  Un cop validada aquesta fase i la comanda passi al procés d’expedició, el Comprador rebrà un segon correu electrònic i ja no podrà anul·lar la seva comanda i tindrà caràcter definitiu (a reserva de l’exercici pel Comprador del seu dret de desistiment en les condicions que preveu l’apartat 11 de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”).

  El Comprador queda informat que els dos citats correus electrònics li seran remesos a l’adreça de correu electrònic que hagués proporcionat per a la seva identificació durant el procés de registre, amb anterioritat a la realització de la Comanda. Si és el cas, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al lloc web.

  D’altra banda, Llibreria Pau no assumeix cap responsabilitat en cas d’error en la introducció del correu electrònic o de no recepció del correu electrònic de confirmació de la comanda. En aquests casos, la venda tindrà caràcter definitiu, excepte en cas d’anul·lació de la comanda per part de Llibreria Pau, especialment en el supòsit de productes sense disponibilitat. No obstant això, el Comprador podrà exercir el seu dret desistiment en les condicions que preveu l’apartat 11 de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA

  Un cop el procés de compra ha conclòs, El Comprador té dret a rebre la factura en paper amb la comanda de compra. Així mateix, l’expedició de la factura electrònica estarà condicionada a l’obtenció prèvia del consentiment exprés del Comprador en el procés de compra, podent revocar en qualsevol moment, dirigint un correu electrònic a: clients@llibreriapau.com

  De conformitat amb la normativa aplicable, Llibreria Pau, es reserva el dret de refusar o anul·lar per causa legítima qualsevol Comanda en què el nombre de productes o l’import a abonar (per una comanda o per diverses comandes acumulades) o altres elements manifestin de manera que evidenciï el desenvolupament per part del Comprador d’una activitat econòmica relacionada amb els productes sol·licitats o, amb caràcter general, qualsevol Comanda anormal d’acord amb la jurisprudència aplicable a el cas.

  Finalment, Llibreria Pau, es reserva el dret a suspendre o anul·lar l’execució i/o lliurament d’una comanda, amb independència de la seva naturalesa i grau d’execució, en cas d’impagament o de pagament parcial dels imports deguts pel Comprador, en cas d’incidències en el pagament o en cas de frau, consumat o en grau de temptativa, relacionat amb la utilització del lloc web de Llibreria Pau, incloent el frau comès amb motiu d’anteriors comandes.

  9. Pagament

  9.1. Mitjans i formes de pagament

  Els mitjans de pagament a través dels quals es pot comprar al lloc web són: Targeta bancària, Paypal i Bizum. Les targetes bancàries acceptades en el lloc web de Llibreria Pau són les següents: Visa i Mastercard.

  Quan el mitjà de pagament escollit pel Comprador és targeta bancaria, el cobrament de la Comanda no s’efectuarà fins que la comanda estigui confirmada i validada per Llibreria Pau i s’iniciï el procés d’expedició, d’aquesta manera es garanteix que només es cobren els productes que s’envien. 

  Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si l’entitat no autoritzés el pagament, Llibreria Pau no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb el Comprador.

  Si el mitjà de pagament utilitzat pel Comprador és Bizum, el lloc web redirigirà al Comprador a la passarel·la de pagament de Bizum, on podrà introduir el seu número de telèfon mòbil per pagar de forma ràpida i segura, després Llibreria Pau confirmarà la seva comanda.

  Si el mitjà de pagament escollit pel Comprador és Paypal, el lloc web redirigirà al Comprador al web segur de Paypal, on podrà introduir les credencials del seu compte i pagar de forma ràpida i segura, després Llibreria Pau confirmarà la seva Comanda.

  9.2 Modalitats de pagament

  Totes les comandes s’han d’abonar en euros, inclosos tots els impostos i drets obligatoris. Els costos bancaris correran, si s’escau, per compte del Comprador.

  9.3 Seguretat en les operacions de pagament

  Per tal de garantir la seguretat dels pagaments realitzats amb targetes bancàries, el Comprador ha de comunicar a Llibreria Pau el criptograma visual (CVV) que figura sobre el revers de la targeta bancària utilitzada pel Comprador.

  En el marc de la lluita contra el frau per Internet, les dades relatives a la Comanda del Comprador podran ser comunicades a tercers habilitats per la llei o designats per Llibreria Pau, amb l’única finalitat de verificar la identitat del Comprador, així com la validesa de la Comanda, del mitjà de pagament emprat i del lliurament prevista.

  Un cop contemplat aquest control, Llibreria Pau es reserva el dret d’exigir fotocòpia de el document d’identitat del Comprador i/o qualssevol altres dades relatives a la identitat del Comprador. El Comprador disposa d’uns drets que li confereix la normativa de protecció de dades personals segons el que preveu la Política de Privadesa.

  Llibreria Pau utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos pel Comprador durant les transaccions a través del lloc web. Com a tal, el lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

  10. Lliurament i recepció 

  Els productes sol·licitats pel Comprador conforme al que disposen les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” podran ser lliurats en l’adreça que el Comprador hagués indicat com a adreça d’entrega per a la corresponent Comanda (en endavant, “Adreça de lliurament”) o bé, recollits a les nostres botigues de Reus i Cambrils, en el cas d’haver escollit aquesta opció en el procés de compra.

  Llibreria Pau realitza lliuraments nacionals (incloses les Illes Balears i Canàries). En aquest cas, el Comprador o el destinatari de la Comanda rebrà els productes a través de l’empresa de transports triada per Llibreria Pau i ha de signar un justificant de recepció electrònic. El referit justificant de recepció electrònic servirà de prova del lliurament de la comanda per part de Llibreria Pau.

  Llibreria Pau realitza els serveis de lliurament i/o enviament a través de: MRW

  No s’admetrà cap reclamació relativa al lliurament quan el paquet figuri com lliurat, a l’efecte, tindrà caràcter fefaent el sistema informàtic (identificació) del transportista.

  10.1.1 Cost d’enviament de la Comanda

  Els enviaments de comandes a les Illes Balears i a la península no tindran cap cost d’enviament si són superiors a 60 €, en cas de comandes inferiors a aquesta quantitat i, per altres destinacions, el cost de l’enviament serà el següent:

  Recollida a la Llibreria Pau: Gratuït 

  Illes Balears i península: 8,50 €

  Qualsevol punt de Menorca: 4,50 €

  En el cas d’estar interessat en fer una Comanda al lloc web i el seu destí no estigui inclòs en les presents Condicions de venda, es pot posar en contacte amb el Servei d’atenció al client de Llibreria Pau per demanar informació prèvia al respecte.

  10.2. Anomalies, danys o paquets deteriorats

  10.2.1   Disposicions generals

  Es recomana al comprador, o al destinatari de la Comanda, comprovar en el moment del lliurament l’estat exterior del paquet i els productes.

  En cas d’anomalia relacionada amb el paquet de productes sol·licitats (paquet danyat, paquet obert, etc.), el Comprador haurà de seguir imperativament el procediment que correspongui, d’entre els descrits a continuació (en els apartats 10.2.2 i 10.2.3 de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”). 

  Igualment, el Comprador o el destinatari de la Comanda tindrà la possibilitat de trucar al Servei d’atenció al client de Llibreria Pau per conèixer les modalitats per devolució dels productes danyats.

  10.2.2   Procediments d’obligat compliment en cas de paquet danyat

  En cas d’incidència constatada en presència de l’empresa transportista:

  Rebutjar el lliurament i posar de manifest de manera clara i detallada l’incident.

  Indicar el motiu del rebuig del lliurament al Servei d’Atenció al Client de Llibreria Pau.

  En cas d’incidència constatada sense presencia de l’empresa transportista:

  Comunicar la anomalia al servei d’atenció al Client de Llibreria Pau a través dels següents mitjans:

  Correu electrònic: llibreria@llibreriapau.com

  Telèfon: 971 383 766

  La notificació d’incidències i la formulació de reclamacions s’han de fer al més aviat possible i, en tot cas, en el termini màxim de 3 dies hàbils des del lliurament del producte.

  10.2.3   Procediments d’obligat compliment en cas de producte que falta o danyat

  El Comprador ha de comunicar l’absència o degradació del producte al Servei d’atenció al Client de Llibreria Pau a través dels mitjans especificats en l’apartat anterior. El Servei d’atenció al Client de Llibreria Pau podrà sol·licitar qualsevol dada relativa a la identitat del Comprador o destinatari de la Comanda i procedir a totes les verificacions que siguin necessàries per al cas.

  El Comprador serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes danyats, i aquests, un cop retornats, han de ser examinats i s’informarà al comprador, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix.

  El reemborsament o la substitució del producte s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

  L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer el Comprador per realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que el Comprador va utilitzar per pagar la compra.

  10.3 Termini de lliurament del producte

  Els terminis de lliurament comencen a comptar a partir de la formalització del contracte i son els següents:

  Producte disponible: termini de lliurament de 3 dies hàbils.

  Prevenda: Una vegada s’ha iniciat el llançament del llibre, el termini de lliurament és de 3 dies hàbils.

  Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat.

  En el cas que s’excedissin els terminis de lliurament assenyalats, i segons l’art. 66 bis del RDL 1/2007, Llibreria Pau disposarà d’un termini màxim de 30 dies naturals per al lliurament de la comanda. Si Llibreria Pau no compleix la seva obligació de compliment, l’usuari li pot concedir un termini addicional adequat a les circumstàncies. Si Llibreria Pau no lliura els productes en aquest termini addicional, l’usuari tindrà dret a anul·lar la Comanda.

  11. Drets i terminis de desistiment

  11.1 Dret i termini de desistiment legal

  11.1.1 Termini per l’exercici del dret de desistiment legal

  De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador disposa d’un termini màxim de 14 dies naturals, des de la data de recepció de la Comanda, per exercir el dret legal de desistiment sense necessitat de justificació.

  Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de el dia que el Comprador o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el lloc web de Llibreria Pau o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que el Comprador o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o al cas de tractar-se d’un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

  11.1.2 Productes exclosos del dret de desistiment legal

  De conformitat on la normativa aplicable, existeixen excepcions a el dret legal de desistiment, tal com es recull en l’article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. De forma enunciativa i, no exhaustiva, no podrà exercir-se en el cas de comandes relatives a:

  c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

  11.1.3 Conseqüències de l’exercici del dret legal de desistiment

  Quan els productes siguin susceptibles d’acollir-se el dret legal de desistiment, el Comprador que exerciti el seu dret en les condicions previstes en el present article, tant en relació al termini com en les modalitats de devolució dels productes, podrà obtenir el reemborsament de la suma abonada per l’adquisició dels productes retornats, incloses, en el seu cas, les despeses d’enviament.

  La devolució de la suma abonada s’ha de fer sense més demora, i en tot cas, abans de 14 dies naturals des de la data en què Llibreria Pau, va ser informat de el dret de desistiment per part de Comprador.

  11.1.4 Despeses de devolució

  De conformitat amb la normativa aplicable, les despeses de devolució dels productes seran per compte del Comprador, excepte en el cas de disconformitat dels productes lliurats amb la Comanda (en aquest cas les despeses de devolució aniran a càrrec de Llibreria Pau) .  

  11.2 Modalitats d’exercici del dret legal de desistiment

  11.2.1   Disposicions generals aplicables a totes les modalitats de devolució

  Per exercir el dret de desistiment, el Comprador, ha d’expressar de forma clara i inequívoca que és la seva intenció desistir de el contracte de compra i podrà fer-ho a través de qualsevol dels següents mitjans:

  • Mitjançant qualsevol altre mecanisme de notificació inequívoca en la que assenyali la seva decisió de desistir del contracte. 

  Llibreria Pau comunicarà sense demora al comprador el justificant de recepció de l’esmentat desistiment.

  El Comprador haurà obligatòriament de tornar o lliurar els productes a Llibreria Pau en un estat apropiat per a la seva comercialització en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistir. No s’acceptaran les devolucions de productes que es produeixin amb posterioritat a aquest termini.

  El consumidor i usuari només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el funcionament.

  El Comprador pot retornar o enviar els productes a:

  Llibreria Pau 

  Carrer del 9 de Juliol, 23, 07760 (Ciutadella de Menorca)

  Llibreria Pau no acceptarà enviaments per missatgeria o paqueteria a ports deguts.

  12. Garanties 

  12.1 Garanties legals

  Tots els productes a la venda en el lloc web estan coberts per la garantia legal de conformitat amb la normativa aplicable i per la garantia contra vicis ocults, que permet el Comprador la devolució sense despeses dels productes defectuosos o no conformes que se li haguessin entregat . (Art. 1101 i art. 1124 del Codi Civil).

  12.1.1 Garantia legal de conformitat

  De conformitat amb la normativa aplicable, Llibreria Pau està obligada a lliurar productes que siguin conformes amb el contracte, responent de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. 

  Per ser conforme al contracte, el producte ha de:

  • Ser apte pels usos a que ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus;
  • Ajustar-se a la descripció realitzada pel venedor i posseir les qualitats del producte que el venedor hagi presentat a través del lloc web;
  • Presenten la qualitat i prestacions habituals d’un producte de el mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.
  • Presentar les característiques definides per mutu acord entre les parts o ser adequat per a qualsevol ús específic pretès pel Comprador, posat en coneixement del venedor i que aquest últim hagués acceptat.

  La Llei de Defensa de Consumidors i Usuaris ofereix un termini de garantia de dos anys des de la recepció del producte. 

  12.1.2 Exclusió de les garanties

  Queden exclosos de la garantia els productes modificats, i / o reparats.

  12.1.3 Modalitats d’execució de les garanties legals

  Quan es tracti de la garantia legal de conformitat, el Comprador:

  • Disposa d’un termini de 2 anys, a comptar des del lliurament del be, per exercir l’acció;
  • Pot optar entre la reparació o la substitució del bé, sense perjudici de les condicions sobre despeses establertes en la normativa aplicable;
  • Ha de conservar la factura de compra i/o l’albarà de lliurament de la Comanda.

  La garantia legal de conformitat s’aplica amb independència de qualsevol altre garantia comercial consentida.

  Per qualsevol reclamació relativa a les garanties legals, el Comprador haurà de posar-se en contacte amb el Servei d’atenció al client a través dels mitjans especificats en les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA

  Les presents disposicions no exclouen el dret de desistiment previst en el punt 11.

  La garantia no s’aplica als productes que hagin sofert deteriorament durant el transport o com a conseqüència del seu mal ús.

  12.2 Conseqüències de l’execució de les garanties

  En el marc de la garantia legal de conformitat, Llibreria Pau es compromet a elecció del Comprador:

  • A substituir el producte per un altre idèntic en funció de les existències disponibles, o
  • A reemborsar el preu del producte quan la substitució del mateix resultés impossible.

  13. Responsabilitat i Seguretat de les seves transaccions

  Llibreria Pau garanteix la correcta aplicació de les mesures de seguretat i control sobre el tractament de les seves dades personals facilitades, necessaris per a realitzar les transaccions en línia. L’única finalitat de la utilització de l’identificador i/ o de la contrasenya del Comprador, serà per a comprovar la seva identitat, sent aquesta exigible en la validació de la comanda. La comunicació de el número de targeta bancària i la validació definitiva de la comanda serviran com a prova de l’acceptació de l’esmentat Comanda i de l’exigibilitat dels imports compromesos per a la reserva dels productes que figurin en la Petició. Els registres informàtics, conservats en els sistemes informàtics de Llibreria Pau i dels seus associats, es consideraran prova de les comunicacions, Comanda i pagaments realitzats entre les parts.

  En concret, el Comprador és responsable de mantenir la seguretat de les seves transaccions en línia i/o la contrasenya. Per tant, Llibreria Pau no assumeix, en cap cas, cap responsabilitat per l’ús fraudulent d’aquestes dades.

  14. Atenció al client / Serveis de mediació 

  Per a qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb l’estat d’una Comanda o d’una devolució, o reclamació relacionada amb la seva comanda, pot posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client de Llibreria Pau, i per telèfon a través de:

  Telèfon de contacte: 971 383 766

  E-mail de contacte: llibreria@llibreriapau.com

  15. Responsabilitat 

  15.1 Capacitat

  Amb anterioritat a la realització de la seva Comanda, el Comprador declara comptar amb capacitat legal plena per a obligar-se en virtut de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” i, per tant, en el cas que una persona que no disposa de capacitat legal fes un Comanda d’articles del lloc web de Llibreria Pau, els responsables legals de l’esmentada persona (pares o tutors) assumiran la responsabilitat íntegra per aquest Comanda i, en concret, han de satisfer el preu del mateix.

  15.2 Limitació de responsabilitat

  Excepte disposició legal en sentit contrari, Llibreria Pau no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

  • qualsevol pèrdua que no fossin atribuïbles a incompliment per part seva;
  • pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua de el fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); 
  • o de tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts. 

  Igualment, Llibreria Pau també limita seva responsabilitat pel que fa als següents casos:

  • Llibreria Pau aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el lloc web, però, no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes de el navegador que s’utilitzi o altres de aquesta índole.
  • Llibreria Pau actuarà amb la màxima diligència a l’efecte de posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies de sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
  • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar de el servei. Llibreria Pau posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, però, s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
  • Llibreria Pau no es farà responsable de el mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l’Usuari. Al mateix temps, Llibreria Pau tampoc es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari tornar el producte correcte.
  • Llibreria Pau no serà responsable dels danys derivats d’un mal ús del lloc web, ni de qualsevol actuació fraudulenta realitzada a partir de la informació que en el mateix es facilita.
  • Llibreria Pau no es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de la persona usuària (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix , com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari o de la usuària, utilitzant per a la connexió al lloc web, o d’un mal funcionament de el navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

  En general, Llibreria Pau no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciatiu, però no exhaustiu:

  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, estat d’alarma, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
  • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públic o privat.
  • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
  • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.  

  D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i Llibreria Pau disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual a què duri la causa de força major. Llibreria Pau posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir les seves obligacions tot i la causa de força major.

  16. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços des d’altres pàgines web 

  La persona usuària que vulgui oferir continguts del lloc web Llibreria Pau en la seva pròpia pàgina web, podrà introduir-hi un enllaç que vinculi la seva pàgina web amb la pàgina d’inici del lloc web Llibreria Pau.

  Les pàgines web que ofereixin un enllaç al lloc web de Llibreria Pau, podran utilitzar la marca, logotip, nom comercial i / o qualsevol altre signe distintiu de Llibreria Pau únicament i exclusivament en els casos autoritzats legalment o permesos per Llibreria Pau expressament.

  La persona usuària no podrà reproduir el lloc web de Llibreria Pau de cap manera en la seva pròpia pàgina web, ni podrà establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el lloc web o permetin visualitzar a través d’adreces d’Internet diferents, o conjuntament amb continguts aliens a aquest, de manera que produeixi o pugui produir error o confusió al públic sobre la procedència dels continguts, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació i la marca de Llibreria Pau, o es faci de qualsevol altra mena d’ús prohibit per la legislació aplicable.

  L’usuari o la usuària que introdueixi l’enllaç al lloc web Llibreria Pau, no podrà efectuar sota cap concepte manifestacions falses o inexactes sobre Llibreria Pau sobre els seus integrants, i/o usuaris o usuàries ni sobre la qualitat dels continguts oferts .

  Les pàgines web en les que s’ofereixi l’enllaç al lloc web Llibreria Pau no oferiran continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que Llibreria Pau dona suport o dona suport les idees, manifestacions o actuacions d’aquestes persones usuàries, o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per Llibreria Pau.

  17. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços a altres pàgines web

  Amb l’objecte d’ajudar a la persona usuària a buscar informació o serveis d’interès, el lloc web Llibreria Pau pot incloure hipervincles o enllaços a altres llocs web que no són de la seva propietat, ni estan controlats per aquesta. Llibreria Pau no controla els continguts, les Condicions legals, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

  La persona usuària reconeix i accepta, que l’accés a altres llocs web no suposa que Llibreria Pau recomani i aprovi el contingut dels mateixos, i que Llibreria Pau no serà responsable de les pèrdues o danys que l’usuari o la usuària pogués patir, a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol informació oferta a través d’aquests llocs web.

  Llibreria Pau retirarà del lloc web, o impedirà l’accés a aquells enllaços que remetin a activitats il·lícites de drets o béns d’un tercer, sempre que un òrgan competent així ho hagués declarat, tal com estableix la normativa vigent.

  18. Publicitat

  El lloc web pot albergar continguts publicitaris. Els anunciants són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. Llibreria Pau no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

  19. Protecció de dades personals 

  Llibreria Pau tractarà tota la informació introduïda en el lloc web, de conformitat amb la Política de Privacitat identificar en la pàgina web llibreriapau.com, tal com indica el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, com a responsable de tractament de les dades incloses en el lloc web.

  Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i, si escau, portabilitat i limitació, enviant un correu electrònic a clientslopd@llibreriapau.com

  Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: llibreriapau.com

  20. Queixes i reclamacions

  El Comprador pot fer arribar a Llibreria Pau les queixes o reclamacions que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten a principi d’aquestes Condicions (Informació General de contacte).

  Llibreria Pau donarà resposta a les reclamacions rebudes al més aviat possible i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes des de la presentació de la reclamació.

  A més, Llibreria Pau, disposa de fulls de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i aquests es poden sol·licitar a Llibreria Pau en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten a el principi d’aquestes Condicions (Informació General de contacte) o mitjançant el següent formulari: 

  enllaç al formulari de queixes i reclamacions

  Informació al comprador sobre la plataforma de resolució de conflictes @E-commerce.

  Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre Llibreria Pau i el Comprador emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 de la Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22 / CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  21. Miscel·lània 

  21.1 Invalidesa parcial

  Si una o diverses de les disposicions de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” fossin considerades invàlides o declarades invàlides per aplicació de qualsevol llei, reglament o com a conseqüència de decisió definitiva d’una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament la seva vigència i abast.

       a. Exclusió de renuncia

  El fet que qualsevol de les parts no exerceixi els drets que l’assisteixen en cas d’incompliment per l’altra part de qualsevol de les obligacions que li imposen les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”, no es pot interpretar com la renúncia davant futurs incompliments de l’obligació que es tracti.

       b. Llei aplicable i jurisdicció competent

  Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació de l’Estat Espanyol. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari, o, si s’escau, al lloc de compliment de l’obligació.

  21.2 Vigència

  Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” es mantindran vigents fins a la finalització del  contracte de les parts i extinció de totes les obligacions assumides per cadascuna. Aquestes Condicions es poden veure modificades, per la qual cosa és responsabilitat del client consultar periòdicament i sobretot quan es realitzi una comanda, ja que les Condicions vigents en aquell moment, seran les que resultin aplicables.

  Dret de desistiment

  D’acord amb el que estableix la legislació espanyola, el client disposa del dret de desistiment, en virtut del qual podrà retornar el producte rebut si comprova que no s’ajusta a les seves expectatives.

  L’exercici d’aquest dret podrà fer-se efectiu en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la seva recepció. 

  En el cas de que el producte hagi estat confeccionat conforme a les especificacions de l’usuari o clarament personalitzat, aquest dret de desistiment no s’aplicarà segons les exclusions contingudes a l’article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries modificat per l’art. 28 de la Llei 3/2014, de 27 de març en el seu paràgraf c).

  El reemborsament de l’import de la compra s’efectuarà un cop hagi estat comprovat l’estat de la mercaderia i es realitzarà a través de el mateix mitjà de pagament utilitzat per a l’abonament de la comanda i, en tot cas, en un màxim de 14 dies naturals des de la recepció fefaent de la sol·licitud de desistiment, sempre que sigui Llibreria Pau qui gestioni la recollida del producte. En cas que el comprador torni el producte a través d’una empresa de transports de la seva elecció, el termini de 14 dies començarà a computar des que Llibreria Pau tingui coneixement efectiu de l’enviament de la mercaderia o, si no, des de la recepció del producte .

  Les despeses de devolució derivades de l’exercici de el dret de desistiment, seran per compte de comprador.

  Per exercir el dret de desistiment, el consumidor ha de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca.

  L’usuari haurà d’emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment mitjançant el lloc web “llibreriapau.com”. Mitjançant aquesta opció, el consumidor rebrà sense demora el justificant de recepció del desistiment, que haurà de confirmar perquè sigui efectiva la seva voluntat de desistir. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret sigui enviada pel consumidor abans de que venci el termini corresponent.


  Data de revisió de les Condicions: juny 2021


  CONDICIONES GENERALES


  Librería Pau pone a su disposición un servicio de compra en línea que le permitirá comprar los artículos disponibles a nuestra tienda en línea.

  En el presente documento se establecen las “CONDICIONES GENERALES DE VENTA” que regulan el funcionamiento de este sitio web y la compra de productos a través de llibreriapau.com. El uso del sitio web constituye que le sea de aplicación la aceptación de estas condiciones generales de venta. Sin embargo, si tiene alguna duda o consulta sobre ellas puede contactar con nuestro servicio de Atención al Cliente a través de:

  E-mail de contacto: llibreria@llibreriapau.com

  Teléfono de contacto: 971 383 766

  Estas CONDICIONES GENERALES DE VENTA han sido redactadas en conformidad con aquello que establece:

  Artículo 10.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio electrónico (LSSI CE 34/2002), el Arte. 63, 67, 68, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 98, 107, 108, 118, 125 del Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, artículo 14 del Reglamento (UE) 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo del 2013 y Arte. 3 del Real Decret 3423/2000 de 15 de diciembre.

  Información general de contacto

  Objeto

  Producto y servicio

  Acceso de personas usuarias

  Normas de uso del sitio web

  Propiedad intelectual e industrial

  Notificación de infracciones

  Formalización del contrato y comandas

  Pago

  Entrega y recepción

  Derechos y plazos de dejación

  Garantías

  Responsabilidad y Seguridad de las transacciones

  Atención al cliente / Servicios de mediación

  Responsabilidad

  Responsabilidad y limitación por enlaces desde otras páginas web

  Responsabilidad y limitación por enlaces en otras páginas web

  Publicitado

  Protección de datos personales

  Quejas y reclamaciones

  Miscelánea


  1. Información general de contacto

  En conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se informa que la titularidad de este sitio web, llibreriapau.com, (de ahora en adelante sitio web) lo ostenta: Pere Marqués Juaneda, (De ahora en adelante Librería Pau) proveída de NIF: 41725887T y los datos de contacto son:

  Dirección: Calle del 9 de Julio, 23, 07760 - Ciutadella de Menorca

  Teléfono de contacto: 971 383 766

  E-mail de contacto: llibreria@llibreriapau.com

  2. Objeto

  El propósito de las presentes “CONDICIONES GENERALES DE VENTA” es en primer lugar, informar a los usuarios compradores de las condiciones y modalidades en que Librería Pau, procederá a la venta y entrega de los productos adquiridos y, en segundo lugar, informar sobre los derechos y obligaciones de “las partes” en el marco de la venta de los productos por parte de Librería Pau al cliente (#en lo sucesivo “el Comprador”).

  Las presentes “CONDICIONES GENERALES DE VENTA” se aplicarán sin restricción ni ninguno reserva, a todas las ventas de productos realizadas a través del sitio web. Por lo tanto, “el Comprador”, al realizar un pedido de productos reconoce conocer con carácter previo a la realización del pedido las presentes “CONDICIONES GENERALES DE VENTA”, y las acepta total y plenamente.

  Librería Pau se reserva en todo momento la posibilidad de modificar unilateralmente las presentes “CONDICIONES GENERALES DE VENTA”. Sin embargo, serán aplicables al Pedido aquellas que el Comprador hubiera aceptado en el momento de realizar el pedido.

  Las presentes “CONDICIONES GENERALES DE VENTA” incluyen las Condiciones Generales de uso del sitio web y se completarán con las disposiciones de la Política de Privacidad y la Política de Cookies.

  3. Producto y Servicio

  A efectos de estas “CONDICIONES GENERALES DE VENTA” se entiende que la actividad que Librería Pau desarrolla a través del sitio web comprende:

  Venta de libros, merchandising y juegos de tabla

  4. Acceso de personas usuarias

  El simple acceso al sitio web, atribuye a quién lo realiza la condición de persona usuaria.

  El uso de servicios ofrecidos a la página web es libre para las personas usuarias, no comportando ninguna comisión ni coste de ningún tipo en el acceso a la página web, quitado en cuanto al coste de la conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por la persona usuaria, que será a cargo de este.

  El acceso a través de aplicaciones de terceros (por ejemplo, Facebook) implica que la seguridad en el acceso por esta vía es responsabilidad de estas entidades. Así mismo, el sitio web declina cualquier responsabilidad directa o indirecta por la caída de los sistemas o poca disponibilidad de la web o cualquier situación similar.

  5. Normas de uso del sitio web

  La persona usuaria será responsable de la totalidad de sus contenidos publicados y de su veracidad. La persona usuaria será la única responsable de las manifestaciones falsas, inexactas o desactualitzades que se realicen y de los perjuicios que, al respeto, cause a Librería Pau o a terceras personas como consecuencia del incumplimiento de este deber.

  La responsabilidad de los comentarios, directa o indirectamente publicados en el sitio web recae, únicamente y exclusivamente, en la persona usuaria y Librería Pau declina cualquier responsabilidad sobre su veracidad.

  Mediante el uso de este sitio web, la persona usuaria acepta que la mayor parte de las comunicaciones con Librería Pau sean electrónicas (correo electrónico o avisos publicados en el sitio web).

  A efectos contractuales, el Usuario consiente a utilizar este medio electrónico de comunicación y reconoce que todo contrato, notificación, información y otras comunicaciones que Librería Pau envíe de forma electrónica cumplen con los requisitos legales de ser por escrito. Esta condición no afectará los derechos reconocidos por ley al Usuario.

  El usuario puede enviar notificaciones y/o comunicarse con Librería Pau a través de los datos de contacto que en estas Condiciones se facilitan y, si se tercia, a través de los espacios de contacto del sitio web. Igualmente, salvo que se estipule el contrario, Librería Pau puede contactar y/o notificar al Usuario en su correo electrónico o a la dirección postal facilitada.

  La persona usuaria se compromete a hacer un uso razonable y razonado de los servicios del sitio web y a cumplir las “CONDICIONES GENERALES DE VENTA”, reservándose Librería Pau el derecho de limitar si así lo estimara conveniente.

  El sitio web está regido por la legislación aplicable en España. Librería Pau no asegura que el sitio web cumpla con legislaciones otros países, ya sea total o parcialmente. Librería Pau declina toda responsabilidad que se pueda derivar de este acceso.

  Queda terminantemente prohibido:

  Utilizar el nombre de Librería Pau con fines profesionales o lucrativos directa o indirectamente.

  Utilizar el sitio web Librería Pau para hasta que no sean la adquisición de productos.

  Realizar compras falsas o fraudulentas. Si razonablemente se pudiera considerar que se ha hecho una compra de esta índole, podría ser anulada y se informaría a las autoridades competentes.

  La publicación de contenido ofensivo, de cualquier clase, sexista, racista, difamatorio y / o contrario a la legislación vigente en España y la Unión Europea.

  Calumniar, abusar, acorralar, molestar, amenazar o infringir los derechos legales, como los derechos de privacidad o publicidad, de otros.

  Utilizar la página web para fines de promoción no autorizados expresamente por el equipo Librería Pau o la difusión de contenido publicitario no autorizado.

  Suplantar la identidad, con las consecuencias legales que de esto se derivan.

  Difundir, publicar o solicitar información que promueva la realización de ningún acto ilícito en su jurisdicción, incluyendo, pero no limitante a: fraudes electrónicos, SPAM, Phishing, Spoofing, Forgery y cualquier otro tipo de conducta que sea considerada un acto ilegal.

  Realizar cualquier uso fraudulento del sitio web.

  6. Propiedad intelectual e industrial

  El sitio web está protegido por derechos de propiedad intelectual e industrial. Con carácter enunciativo, que no limitativo, los contenidos, diseño gráfico, código fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías y otros elementos que aparecen al sitio web. Por eso, la persona usuaria reconoce que la reproducción, distribución, comercialización, transformación y en general, cualquier forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte del sitio web constituye una infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial de Librería Pau o de la titular de los mismos, salvo que el usuario o la usuaria hubiera obtenido la previa autorización exprés.

  Cualquier uso ajeno a Librería Pau, incluida la reproducción, modificación, distribución, transmisión, reedición, arreglos o representación de cualquier elemento de la misma está estrictamente prohibido excepto consentimiento expreso escrito de Librería Pau.

  La persona usuaria no podrá modificar o utilizar esta propiedad intelectual e industrial de forma que su divulgación suponga un perjuicio para Librería Pau.

  Librería Pau reclamará por los daños y perjuicios derivados del uso indebido por parte de terceras personas de su propiedad intelectual e industrial.

  Librería Pau no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otro derecho o propiedad relacionado en el sitio web, los servicios o los contenidos.

  7. Notificación de infracciones

  En caso de que la persona usuaria infrinja derechos de propiedad intelectual y / o industrial o cualquier otro derecho de terceras personas, será advertido por Librería Pau en el momento en qué esta tenga conocimiento de tales infracciones porque cese en la publicación de los contenidos infractores. En este caso, la persona usuaria responderá por estas infracciones.

  Si cualquier persona o entidad considera que los contenidos publicados al sitio web infringen sus derechos al honor, a la intimidad, a la imagen o cualquier derecho podrá comunicarlo a Librería Pau por cualquier de las vías de contacto que figuran en el sitio web con el asunto “Vulneración de derechos”, solicitar su retirada y aportar la información:

  Identificación de los derechos protegidos por la legislación vigente al respeto que se consideran violados.

  Identificación de los contenidos que presuntamente violan los derechos en cuestión con información razonablemente suficiente para permitir a Librería Pau ubicar este material en el sitio web.

  Información de los datos de contacto (dirección física o electrónica y número de teléfono) porque Librería Pau pueda comunicarse con esta persona o entidad,

  Una declaración en la cual esta persona o entidad afirme que la información incluida en la notificación es veraz y exacta y que es titular de los derechos presuntamente vulnerados o que está autorizado o autorizada a actuar en nombre de este y copia del D.N.I., pasaporte u otro documento que acredite su identidad.

  Librería Pau atenderá la petición y si considera que la persona o entidad tiene motivos o causas justificadas para solicitar la retirada de estos contenidos, procederá a su eliminación inmediata del sitio web de forma que no sean accesibles por las personas usuarias ni siquiera desde la memoria cae.

  8. Formalización del contrato y pedidos

  8.1 Tarifas

  El precio de venta, está indicado en euros (€) y será el precio vigente en el momento de la realización del “Pedido”. Se entiende como “Pedido” aquello que se describe en el punto 8.4 de las presentes “CONDICIONES GENERALES DE VENTA”. El precio de venta de los productos que aparece en el sitio web podrá ser modificado por Librería Pau en todo momento, siente el precio que se aplicará a la compra el que aparece a la pantalla en el momento de realizar el pedido.

  El precio no incluye los costes de envío, que se facturarán como suplemento del precio de los productos adquiridos, estos costes se indicarán con anterioridad al hecho que el Comprador registre el “Pedido”. Las diferentes modalidades de entrega y envío se establecen en en el apartado 10.1.1 de las presentes “CONDICIONES GENERALES DE VENTA” y se recordarán en el sitio web.

  Las modalidades de envío podrán, en todo momento, ser modificadas por Librería Pau, por lo tanto, se recomienda a los compradores consultar periódicamente las “CONDICIONES GENERALES DE VENTA” que figuran en el sitio web.

  Los precios incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o el impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que en su caso pudiera corresponder y resultara aplicable en la fecha del Pedido de acuerdo con la normativa vigente. Cualquier modificación del tipo aplicable repercutirá automáticamente en el precio de los productos que Librería Pau vende en el sitio web.

  8.2 Características de los productos

  El Comprador podrá seleccionar uno o varios productos entre las diferentes categorías vendidas por Librería Pau, en el sitio web.

  Sin perjuicio de los Pedidos realizados por el Comprador, Librería Pau, podrá en todo momento modificar el surtido de los productos ofrecidos de acuerdo con la normativa aplicable para la venta en el sitio web, especialmente, como consecuencia de restricciones vinculadas a sus proveedores.

  En conformidad con la normativa aplicable, el Comprador tendrá la posibilidad, con carácter previo al Pedido, de conocer en el sitio web de Librería Pau, las características fundamentales de los productos que desee adquirir.

  Para cualquier consulta relativa a los productos o solicitud de asesoramiento, el Comprador puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente: clients@llibreriapaullibres.cat

  8.3 Disponibilidad del producto

  Los productos mostrados en el sitio web serán válidos mientras permanezcan anunciados en este, y en todo caso, hasta el fin de existencias. En el caso de productos que no se encuentren en nuestros almacenes, la validez de las ofertas (si hay) estará sujeta a la disponibilidad de los productos. En el momento de realizar el Pedido, el sitio web ofrecerá información sobre la disponibilidad de los productos.

  A la ficha de cada producto, se indica la disponibilidad del mismo: Disponible, Preventa o Sin stock.

  Disponible: El producto se encuentra en stock.

  Preventa: Los productos todavía no están disponibles, Librería Pau informará al Comprador sobre la fecha de lanzamiento del libro y sobre el plazo de entrega.

  Sin stock: No disponemos del producto en stock y lo tenemos que pedir.

  En todo caso, en el supuesto de ausencia total o parcial de disponibilidad de los productos con posterioridad a la realización del Pedido, se informará por correo electrónico al Comprador, en la mayor brevedad posible, de la ausencia de disponibilidad del producto y de la posibilidad de la anulación total o parcial de su Pedido o si, aun así, el Comprador quiere esperar a que el producto esté disponible.

  Carencia de disponibilidad del producto una vez realizada el Pedido:

  El Servicio de atención al Cliente de Librería Pau se pondrá en contacto con el Comprador para informarlo de la carencia de disponibilidad del producto y ofrecerle la posibilidad de esperar a que esté disponible o de anular el Pedido.

  En el caso de que el Comprador quiera anular el Pedido y en el supuesto de que hubiera realizado el pago, Librería Pau reembolsará al Comprador el importe del Pedido lo más bien posible.

  Carencia de disponibilidad parcial del producto una vez realizada el Pedido:

  El Servicio de atención al Cliente de Librería Pau se pondrá en contacto con el Comprador para informarlo de la carencia de disponibilidad parcial del producto y ofrecerle la posibilidad de esperar a que el producto esté disponible para enviar todo el Pedido junto o bien, la posibilidad de anular el producto que se encuentra sin stock y enviar el resto del Pedido nos los plazos de entrega establecidos.

  En el caso de que el Comprador quiera anular la parte del Pedido que no se encuentra disponible y, en el supuesto de que hubiera realizado el pago, Librería Pau reembolsará al Comprador el importe proporcional del producto que quiere anular por carencia de disponibilidad lo más bien posible.

  8.4 Pedido

  Las personas usuarias pueden adquirir sus productos en el sitio web por los medios y formas establecidos.

  La realización de un Pedido equivale a la aceptación de las presentes “CONDICIONES GENERALES DE VENTA”, sin perjuicio de las condiciones particulares que las partes puedan acordar.

  El Comprador tendrá que seguir el procedimiento de compra y/o adquisición del sitio web, durante el cual varios productos pueden ser seleccionados y añadidos a la cesta o espacio final de compra. El Comprador tendrá la posibilidad de comprobar los detalles de su Pedido y de corregir los posibles errores. A partir del momento en que el Comprador confirme su pedido haciendo clic sobre el icono “CONFIRMAR PEDIDO” (#en lo sucesivo, el “Pedido”) se considerará que ha aceptado con conocimiento de causa el contenido y las condiciones del Pedido en cuestión y, en concreto, el hecho que su Pedido implica para él una obligación de pago, los precios, volúmenes, características, cantidades y plazos de entrega de los productos ofrecidos para la venta y solicitados por el Comprador.

  El Pedido será confirmado por Librería Pau mediante el envío de un correo electrónico al Comprador (el “correo electrónico de confirmación de Pedido”).

  Una vez validada esta fase y el pedido pase al proceso de expedición, el Comprador recibirá un segundo correo electrónico y ya no podrá anular su pedido y tendrá carácter definitivo (a reserva del ejercicio por el Comprador de su derecho de dejación en las condiciones que prevé el apartado 11 de las presentes “CONDICIONES GENERALES DE VENTA”).

  El Comprador queda informado que los dos citados correos electrónicos le serán remitidos a la dirección de correo electrónico que hubiera proporcionado para su identificación durante el proceso de registro, con anterioridad a la realización del Pedido. Si es el caso, estas informaciones también podrían ponerse a disposición del Usuario a través de su espacio personal de conexión al sitio web.

  Por otro lado, Librería Pau no asume ninguna responsabilidad en caso de error en la introducción del correo electrónico o de no recepción del correo electrónico de confirmación del pedido. En estos casos, la venta tendrá carácter definitivo, excepto en caso de anulación del pedido por parte de Librería Pau, especialmente en el supuesto de productos sin disponibilidad. Sin embargo, el Comprador podrá ejercer su derecha dejación en las condiciones que prevé el apartado 11 de las presentes “CONDICIONES GENERALES DE VENTA”

  Una vez el proceso de compra ha concluido, El Comprador tiene derecho a recibir la factura en papel con el pedido de compra. Así mismo, la expedición de la factura electrónica estará condicionada a la obtención previa del consentimiento expreso del Comprador en el proceso de compra, pudiendo revocar en cualquier momento, dirigiendo un correo electrónico a: clients@llibreriapau.com

  En conformidad con la normativa aplicable, Librería Pau, se reserva el derecho de rehusar o anular por causa legítima cualquier Pedido en que el número de productos o el importe a abonar (por un pedido o por varios pedidos acumulados) u otros elementos manifiesten de forma que evidencie el desarrollo por parte del Comprador de una actividad económica relacionada con los productos solicitados o, a todos los efectos, cualquier Pedido anormal de acuerdo con la jurisprudencia aplicable al caso.

  Finalmente, Librería Pau, se reserva el derecho a suspender o anular la ejecución y/o entrega de un pedido, con independencia de su naturaleza y grado de ejecución, en caso de impago o de pago parcial de los importes debidos por el Comprador, en caso de incidencias en el pago o en caso de fraude, consumado o en grado de tentativa, relacionado con la utilización del sitio web de Librería Pau, incluyendo el fraude cometido con motivo de anteriores pedidos.

  9. Pago

  9.1. Medios y formas de pago

  Los medios de pago a través de los cuales se puede comprar al sitio web son: Tarjeta bancaria, Paypal y Bizum. Las tarjetas bancarias aceptadas en el sitio web de Librería Pau son las siguientes: Visa y Mastercard.

  Cuando el medio de pago escogido por el Comprador es tarjeta bancaria, el cobro del Pedido no se efectuará hasta que el pedido esté confirmado y validada por Librería Pau y se inicie el proceso de expedición, de este modo se garantiza que solo se cobran los productos que se envían.

  Las tarjetas de crédito estarán sujetos a comprobaciones y autorizaciones por parte de la entidad bancaria emisora de las mismas, si la entidad no autorizara el pago, Librería Pau no será responsable por ningún retraso o falta de entrega y no podrá formalizar ningún contrato con el Comprador.

  Si el medio de pago utilizado por el Comprador es Bizum, el sitio web redirigirá al Comprador a la pasarela de pago de Bizum, donde podrá introducir su número de teléfono móvil para pagar de forma rápida y segura, después Librería Pau confirmará su pedido.

  Si el medio de pago escogido por el Comprador es Paypal, el sitio web redirigirá al Comprador en el web seguro de Paypal, donde podrá introducir las credenciales de su cuenta y pagar de forma rápida y segura, después Librería Pau confirmará su Pedido.

  9.2 Modalidades de pago

  Todos los pedidos se tienen que abonar en euros, incluidos todos los impuestos y derechos obligatorios. Los costes bancarios correrán, si se tercia, por cuenta del Comprador.

  9.3 Seguridad en las operaciones de pago

  Para garantizar la seguridad de los pagos realizados con tarjetas bancarias, el Comprador tiene que comunicar a Librería Pau el criptograma visual (CVV) que figura sobre el reverso de la tarjeta bancaria utilizada por el Comprador.

  En el marco de la lucha contra el fraude por Internet, los datos relativos al Pedido del Comprador podrán ser comunicadas a terceros habilidades por la ley o designados por Librería Pau, con la única finalidad de verificar la identidad del Comprador, así como la validez del Pedido, del medio de pago empleado y de la entrega prevista.

  Una vez contemplada este control, Librería Pau se reserva el derecho de exigir fotocopia del documento de identidad del Comprador y/o cualesquiera otros datos relativos a la identidad del Comprador. El Comprador dispone de unos derechos que le confiere la normativa de protección de datos personales según el que prevé la Política de Privacidad.

  Librería Pau utiliza todos los medios para garantizar la confidencialidad y la seguridad de los datos de pago transmitidos por el Comprador durante las transacciones a través del sitio web. Como tal, el sitio web utiliza un sistema de pago seguro SSL (Secure Socket Layer).

  10. Entrega y recepción

  Los productos solicitados por el Comprador conforme al que disponen las presentes “CONDICIONES GENERALES DE VENTA” podrán ser librados en la dirección que el Comprador hubiera indicado como dirección de entrega para el correspondiente Pedido (#en lo sucesivo, “Dirección de entrega”) o bien, recogidos en nuestras tiendas de Reus y Cambrils, en el caso de haber escogido esta opción en el proceso de compra.

  Librería Pau realiza entregas nacionales (incluidas las Islas Baleares y Canarias). En este caso, el Comprador o el destinatario del Pedido recibirá los productos a través de la empresa de transportes elegida por Librería Pau y tiene que firmar un acuse de recibo electrónico. El referido acuse de recibo electrónico servirá de prueba de la entrega del pedido por parte de Librería Pau.

  Librería Pau realiza los servicios de entrega y/o envío a través de: MRW

  No se admitirá ninguna reclamación relativa a la entrega cuando el paquete figure cómo librado, al efecto, tendrá carácter fehaciente el sistema informático (identificación) del transportista.

  10.1.1 Coste de envío del Pedido

  Los envíos de pedidos en las Islas Baleares y a la península no tendrán ningún coste de envío si son superiores a 60 €, en caso de pedidos inferiores a esta cantidad y, por otros destinos, el coste del envío será el siguiente:

  Recogida a la Librería Pau: Gratuito

  Islas Baleares y península: 8,50 €

  Cualquier punto de Menorca: 4,50 €

  En el caso de estar interesado al hacer un Pedido al sitio web y su destino no esté incluido en las presentes Condiciones de venta, se puede poner en contacto con el Servicio de atención al cliente de Librería Pau para pedir información previa al respeto.

  10.2. Anomalías, daños o paquetes deteriorados

  10.2.1 Disposiciones generales

  Se recomienda al comprador, o al destinatario del Pedido, comprobar en el momento de la entrega el estado exterior del paquete y los productos.

  En caso de anomalía relacionada con el paquete de productos solicitados (paquete dañado, paquete abierto, etc.), el Comprador tendrá que seguir imperativamente el procedimiento que corresponda, de entre los descritos a continuación (en los apartados 10.2.2 y 10.2.3 de las presentes “CONDICIONES GENERALES DE VENTA”).

  Igualmente, el Comprador o el destinatario del Pedido tendrá la posibilidad de trucar al Servicio de atención al cliente de Librería Pau para conocer las modalidades por devolución de los productos dañados.

  10.2.2 Procedimientos de obligado cumplimiento en caso de paquete dañado

  En caso de incidencia constatada en presencia de la empresa transportista:

  Rechazar la entrega y poner de manifiesto de manera clara y detallada el incidente.

  Indicar el motivo del rechazo de la entrega al Servicio de Atención al Cliente de Librería Pau.

  En caso de incidencia constatada sin presencia de la empresa transportista:

  Comunicar la anomalía al servicio de atención al Cliente de Librería Pau a través de los siguientes medios:

  Correo electrónico: llibreria@llibreriapau.com

  Teléfono: 971 383 766

  La notificación de incidencias y la formulación de reclamaciones se tienen que hacer lo antes posible y, en todo caso, en el plazo máximo de 3 días hábiles desde la entrega del producto.

  10.2.3 Procedimientos de obligado cumplimiento en caso de producto que falta o dañado

  El Comprador tiene que comunicar la ausencia o degradación del producto al Servicio de atención al Cliente de Librería Pau a través de los medios especificados en el apartado anterior. El Servicio de atención al Cliente de Librería Pau podrá solicitar cualquier dato relativo a la identidad del Comprador o destinatario del Pedido y proceder a todas las verificaciones que sean necesarias para el caso.

  El Comprador será entonces informado sobre como proceder a la devolución de los productos dañados, y estos, una vez devueltos, tienen que ser examinados y se informará al comprador, dentro de un plazo razonable, si procede el reembolso o, si procede, la sustitución del mismo.

  El reembolso o la sustitución del producto se efectuará el más bien posible y, en cualquier caso, dentro de los 14 días siguientes a la fecha en la cual le enviamos un correo electrónico confirmando que procede el reembolso o la sustitución del artículo no conforme.

  El importe abonado por aquellos productos que sean devueltos a causa de algún defecto, cuando realmente exista, será reembolsado íntegramente, incluidas los gastos de entrega y los costes en qué haya podido incurrir el Comprador para realizar la devolución. El reembolso se efectuará por el mismo medio de pago que el Comprador utilizó para pagar la compra.

  10.3 Plazo de entrega del producto

  Los plazos de entrega empiezan a contar a partir de la formalización del contrato y sueño los siguientes:

  Producto disponible: plazo de entrega de 3 días hábiles.

  Preventa: Una vez se ha iniciado el lanzamiento del libro, el plazo de entrega es de 3 días hábiles.

  Exceptuando aquellos casos en que haya circunstancias imprevistas o extraordinarias, el pedido de compra consistente en los productos relacionados en cada confirmación de compra será librada en el plazo señalado.

  En el supuesto de que se excedieran los plazos de entrega señalados, y según el arte. 66 bis del RDL 1/2007, Librería Pau dispondrá de un plazo máximo de 30 días naturales para la entrega del pedido. Si Librería Pau no cumple su obligación de cumplimiento, el usuario le puede conceder un plazo adicional adecuado a las circunstancias. Si Librería Pau no libra los productos en este plazo adicional, el usuario tendrá derecho a anular el Pedido.

  11. Derechos y plazos de dejación

  11.1 Derecho y plazo de dejación legal

  11.1.1 Plazo por el ejercicio del derecho de dejación legal

  En conformidad con la normativa aplicable, el Comprador dispone de un plazo máximo de 14 días naturales, desde la fecha de recepción del Pedido, para ejercer el derecho legal de dejación sin necesidad de justificación.

  Este plazo de dejación expirará a los 14 días naturales del día que el Comprador o un tercero autorizado por este, diferente del transportista, adquirió la posesión material de los bienes adquiridos en el sitio web de Librería Pau o en caso de que los bienes que componen su pedido se libren por separado, a los 14 días naturales del día que el Comprador o un tercero autorizado por este, diferente del transportista, adquirió la posesión material del último de estos bienes que componían un mismo pedido de compra, o al caso de tratarse de un contrato de servicios, a los 14 días naturales desde el día de la celebración del contrato.

  11.1.2 Productos excluidos del derecho de dejación legal

  De conformidad donde la normativa aplicable, existen excepciones en el derecho legal de dejación, tal como se recoge en el artículo 103 de Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. De forma enunciativa y, no exhaustiva, no podrá ejercerse en el caso de pedidos relativos a:

  c) El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y usuario o claramente personalizados.

  11.1.3 Consecuencias del ejercicio del derecho legal de dejación

  Cuando los productos sean susceptibles de acogerse el derecho legal de dejación, el Comprador que ejercite su derecho en las condiciones previstas en el presente artículo, tanto en relación al plazo como en las modalidades de devolución de los productos, podrá obtener el reembolso de la suma abonada por la adquisición de los productos devueltos, incluidas, en su caso, los gastos de envío.

  La devolución de la suma abonada se tiene que hacer sin más demora, y en todo caso, antes de 14 días naturales desde la fecha en que Librería Pau, fue informado del derecho de dejación por parte de Comprador.

  11.1.4 Gastos de devolución

  En conformidad con la normativa aplicable, los gastos de devolución de los productos serán por cuenta del Comprador, excepto en el caso de disconformidad de los productos librados con el Pedido (en este caso los gastos de devolución irán a cargo de Librería Pau) .

  11.2 Modalidades de ejercicio del derecho legal de dejación

  11.2.1 Disposiciones generales aplicables a todas las modalidades de devolución

  Para ejercer el derecho de dejación, el Comprador, tiene que expresar de forma clara e inequívoca que es su intención cejar en el contrato de compra y podrá hacerlo a través de cualquier de los siguientes medios:

  Mediante el siguiente enlace: enlace al formulario de dejación
  Mediante cualquier otro mecanismo de notificación inequívoca en la que señale su decisión de desistir del contrato.
  Librería Pau comunicará sin demora al comprador el acuse de recibo de la mencionada dejación.

  El Comprador habrá obligatoriamente de volver o librar los productos a Librería Pau en un estado apropiado para su comercialización en un plazo máximo de 14 días naturales a partir de la fecha en que comunique su decisión de desistir. No se aceptarán las devoluciones de productos que se produzcan con posterioridad a este plazo.

  El consumidor y usuario solo será responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación de los mismos diferente de la necesaria para establecer su naturaleza, sus características o el funcionamiento.

  El Comprador puede devolver o enviar los productos a:

  Librería Pau

  Calle del 9 de Julio, 23, 07760 (Ciutadella de Menorca)

  Librería Pau no aceptará envíos por mensajería o paquetería a puertos debidos.

  12. Garantías

  12.1 Garantías legales

  Todos los productos a la venta en el sitio web están cubiertos por la garantía legal en conformidad con la normativa aplicable y por la garantía contra vicios ocultos, que permite el Comprador la devolución sin gastos de los productos defectuosos o no conformas que se le hubieran entregado . (Arte. 1101 y arte. 1124 del Código Civil).

  12.1.1 Garantía legal de conformidad

  En conformidad con la normativa aplicable, Librería Pau está obligada a librar productos que sean conformes con el contrato, respondiendo de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto.

  Para ser conforme en el contrato, el producto tiene que:

       * Ser apto por los usos a que ordinariamente se destinan los productos del mismo tipo;
       * Ajustarse a la descripción realizada por el vendedor y poseer las calidades del producto que el vendedor haya presentado a través del sitio web;
       * Presentan la calidad y prestaciones habituales de un producto del mismo tipo que el consumidor y usuario pueda fundadament esperar, teniendo en cuenta la         naturaleza del producto.
       * Presentar las características definidas por mutuo acuerdo entre las partes o ser adecuado para cualquier uso específico pretendido por el Comprador, puesto         en conocimiento del vendedor y que este último hubiera aceptado.

  La Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios ofrece un plazo de garantía de dos años desde la recepción del producto.

  12.1.2 Exclusión de las garantías

  Quedan excluidos de la garantía los productos modificados, y / o reparados.

  12.1.3 Modalidades de ejecución de las garantías legales

  Cuando se trate de la garantía legal de conformidad, el Comprador:

       * Dispone de un plazo de 2 años, a contar desde la entrega del cordero, para ejercer la acción;
       * Puede optar entre la reparación o la sustitución del bien, sin perjuicio de las condiciones sobre gastos establecidos en la normativa aplicable;
       * Tiene que conservar la factura de compra y/o el albarán de entrega del Pedido.
       * La garantía legal de conformidad se aplica con independencia de cualquier otro garantía comercial consentida.

  Por cualquier reclamación relativa a las garantías legales, el Comprador tendrá que ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente a través de los medios especificados en las presentes “CONDICIONES GENERALES DE VENTA”

  Las presentes disposiciones no excluyen el derecho de dejación prevista en el punto 11.

  La garantía no se aplica a los productos que hayan sufrido deterioro durante el transporte o como consecuencia de su mal uso.

  12.2 Consecuencias de la ejecución de las garantías

  En el marco de la garantía legal de conformidad, Librería Pau se compromete a elección del Comprador:

       * A sustituir el producto por otro idéntico en función de las existencias disponibles, o 

       * A reembolsar el precio del producto cuando la sustitución del mismo resultara imposible.

  13. Responsabilidad y Seguridad de sus transacciones

  Librería Pau garantiza la correcta aplicación de las medidas de seguridad y control sobre el tratamiento de sus datos personales facilitados, necesarios para realizar las transacciones en línea. La única finalidad de la utilización del identificador y/ o de la contraseña del Comprador, será para comprobar su identidad, siente esta exigible en la validación del pedido. La comunicación del número de tarjeta bancaria y la validación definitiva del pedido servirán como prueba de la aceptación del mencionado Pedido y de la exigibilidad de los importes comprometidos para la reserva de los productos que figuren en la Petición. Los registros informáticos, conservados en los sistemas informáticos de Librería Pau y de sus asociados, se considerarán prueba de las comunicaciones, Pedido y pagos realizados entre las partes.

  En concreto, el Comprador es responsable de mantener la seguridad de sus transacciones en línea y/o la contraseña. Por lo tanto, Librería Pau no asume, en ningún caso, ninguna responsabilidad por el uso fraudulento de estos datos.

  14. Atención al cliente / Servicios de mediación

  Para cualquier información adicional, consulta relacionada con el estado de un Pedido o de una devolución, o reclamación relacionada con su pedido, puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Librería Pau, y por teléfono a través de:

  Teléfono de contacto: 971 383 766

  E-mail de contacto: llibreria@llibreriapau.com

  15. Responsabilidad

  15.1 Capacidad

  Con anterioridad a la realización de su Pedido, el Comprador declara contar con capacidad legal llena para obligarse en virtud de las presentes “CONDICIONES GENERALES DE VENTA” y, por lo tanto, en el supuesto de que una persona que no dispone de capacidad legal hiciera un Pedido de artículos del sitio web de Librería Pau, los responsables legales de la mencionada persona (padres o tutores) asumirán la responsabilidad íntegra por este Pedido y, en concreto, tienen que satisfacer el precio del mismo.

  15.2 Limitación de responsabilidad

  Excepto disposición legal en sentido contrario, Librería Pau no aceptará ninguna responsabilidad por las siguientes pérdidas, con independencia de su origen:

       * cualquier pérdida que no fueran atribuibles a incumplimiento por su parte;
       * pérdidas empresariales (incluyente lucro cesante, de ingresos, de contratos, de ahorros previstos, de datos, pérdida del fondo de comercio o gastos              innecesarios incurridos);
       * o de toda otra pérdida indirecta que no fuera razonablemente previsible por ambas partes en el momento en que se formalizó el contrato de compraventa de los productos entre las dos partes.


  Igualmente, Librería Pau también limita suya responsabilidad en cuanto a los siguientes casos:

       * Librería Pau aplica todas las medidas concernientes a proporcionar una visualización fiel del producto en el sitio web, pero, no se responsabiliza por las mínimas diferencias o inexactitudes que puedan existir a causa de falta de resolución de la pantalla, o problemas del navegador que se utilice u otros de esta índole.

       * Librería Pau actuará con la máxima diligencia a efectos de poner a disposición de la empresa encargada del transporte del producto objete del pedido de compra. Sin embargo, no se responsabiliza por perjuicios provenientes de un mal funcionamiento del transporte, especialmente por causas como vagas, retenciones en carreteras, y en general cualquier otros propias de sector, que deriven en retrasos, pérdidas o hurtos del producto.

       * Errores técnicos que por causas fortuitas o de otra índole, impidan un normal funcionamiento del servicio a través de internet. Carencia de disponibilidad del sitio web por razones de mantenimiento u otros, que impida disponer del servicio. Librería Pau pone todos los medios a su alcance a efectos de llevar a cabo el proceso de compra, pago y envío / entrega de los productos, pero, se exime de responsabilidad por causas que no le sean imputables, caso fortuito o bastante mayor.

       * Librería Pau no se hará responsable del mal uso y/o del desgaste de los productos que hayan sido utilizados por el Usuario. Al mismo tiempo, Librería Pau tampoco se hará responsable de una devolución errónea realizada por el Usuario. Es responsabilidad del Usuario volver el producto correcto.

       * Librería Pau no será responsable de los daños derivados de un mal uso del sitio web, ni de cualquier actuación fraudulenta realizada a partir de la información que en el mismo se facilita.

       * Librería Pau no se hace responsable de los posibles errores de seguridad o desconexiones que se puedan producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático de la persona usuaria (hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo , como consecuencia de la presencia de virus al ordenador del usuario o de la usuaria, utilizando para la conexión al sitio web, o de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas de este.

  En general, Librería Pau no se responsabilizará por ningún incumplimiento o retraso en el cumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas, cuando el mismo se deba a acontecimientos que están fuera de su control razonable, es decir, que se deban a causa de fuerza mayor, y esta podrá incluir, en manera enunciativo, pero no exhaustivo:

       * Huelgas, cierres patronales u otras medidas reivindicativas.

       * Conmoción civil, revuelta, invasión, amenaza o ataque terrorista, estado de alarma, guerra (declarada o no) o amenaza o preparativos de guerra.

       * Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, hundimiento, epidemia o cualquier otro desastre natural.

       * Imposibilidad de uso de trenes, barcos, aviones, transportes de motor u otros medios de transporte, público o privado

       * Imposibilidad de utilizar sistemas públicos o privados de telecomunicaciones.

       * Actos, decretos, legislación, normativa o restricciones de cualquier gobierno o autoridad pública.


  De este modo, las obligaciones quedarán suspendidas durante el periodo en que la causa de fuerza mayor continúe, y Librería Pau dispondrá de una ampliación en el plazo para cumplirlas por un periodo de tiempo igual a que dure la causa de fuerza mayor. Librería Pau pondrá todos los medios razonables para encontrar una solución que le permita cumplir sus obligaciones todo y la causa de fuerza mayor.

  16. Responsabilidad y limitación de responsabilidad por enlaces desde otras páginas web

  La persona usuaria que quiera ofrecer contenidos del sitio web Librería Pau en su propia página web, podrá introducir un enlace que vincule su página web con la página de inicio del sitio web Librería Pau.

  Las páginas web que ofrezcan un enlace al sitio web de Librería Pau, podrán utilizar la marca, logotipo, nombre comercial y / o cualquier otro signo distintivo de Librería Pau únicamente y exclusivamente en los casos autorizados legalmente o permitidos por Librería Pau expresamente.

  La persona usuaria no podrá reproducir el sitio web de Librería Pau de ninguna forma en su propia página web, ni podrá establecer frames o marcos de cualquier tipo que rodeen el sitio web o permitan visualizar a través de direcciones de Internet diferentes, o conjuntamente con contenidos ajenos a este, de forma que produzca o pueda producir error o confusión al público sobre la procedencia de los contenidos, implique un acto de comparación o imitación desleal, sirva para aprovechar la reputación y la marca de Librería Pau, o se haga de cualquier otro tipo de uso prohibido por la legislación aplicable.

  El usuario o la usuaria que introduzca el enlace en el sitio web Librería Pau, no podrá efectuar bajo ningún concepto manifestaciones falsas o inexactas sobre Librería Pau sobre sus integrantes, y/o usuarios o usuarias ni sobre la calidad de los contenidos ofrecidos .

  Las páginas web en las que se ofrezca el enlace al sitio web Librería Pau no ofrecerán contenidos ilícitos, nocivos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres, que produzcan o puedan producir la falsa idea que Librería Pau apoya o apoya las ideas, manifestaciones o actuaciones de estas personas usuarias, o que resulten inadecuados en relación con la actividad desarrollada por Librería Pau.

  17. Responsabilidad y limitación de responsabilidad por enlaces en otras páginas web

  Con el objeto de ayudar a la persona usuaria a buscar información o servicios de interés, el sitio web Librería Pau puede incluir hipervincles o enlaces en otros sitios web que no son de su propiedad, ni están controlados por esta. Librería Pau no controla los contenidos, las Condiciones legales, las políticas de privacidad o las prácticas de los sitios web de terceros ni asume ninguna responsabilidad por estos.

  La persona usuaria reconoce y acepta, que el acceso a otros sitios web no supone que Librería Pau recomiende y apruebe el contenido de los mismos, y que Librería Pau no será responsable de las pérdidas o daños que el usuario o la usuaria pudiera sufrir, a consecuencia de la disponibilidad de los mencionados sitios web, o a consecuencia de la credibilidad que otorgue a la exhaustividad, precisión o existencia de cualquier información ofrecida a través de estos sitios web.

  Librería Pau retirará del sitio web, o impedirá el acceso a aquellos enlaces que remitan a actividades ilícitas de derechos o bienes de un tercero, siempre que un órgano competente así lo hubiera declarado, tal como establece la normativa vigente.

  18. Publicidad

  El sitio web puede albergar contenidos publicitarios. Los anunciantes son los únicos responsables de asegurar que el material remitido para su inclusión en el sitio web cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de aplicación. Librería Pau no será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores.

  19. Protección de datos personales

  Librería Pau tratará toda la información introducida en el sitio web, en conformidad con la Política de Privacidad identificar en la página web llibreriapau.com, tal como indica el Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales, como responsable de tratamiento de los datos incluidos en el sitio web.

  Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y, si procede, portabilidad y limitación, enviando un correo electrónico a clientslopd@llibreriapau.com

  Podéis consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos a: llibreriapau.com

  20. Quejas y reclamaciones

  El Comprador puede hacer llegar a Librería Pau las quejas o reclamaciones que desee realizar a través de los datos de contacto que se facilitan a principio de estas Condiciones (Información General de contacto).

  Librería Pau dará respuesta a las reclamaciones recibidas lo antes posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la reclamación.

  Además, Librería Pau, dispone de hojas de reclamación a disposición de los consumidores y usuarios, y estos se pueden solicitar a Librería Pau en cualquier momento, utilizando los datos de contacto que se facilitan al principio de estas Condiciones (Información General de contacto) o mediante el siguiente formulario:

  enlace al formulario de quejas y reclamaciones

  Información al comprador sobre la plataforma de resolución de conflictos @E-commerce.

  Así mismo, si de la celebración de este contrato de compra entre Librería Pau y el Comprador emanara una controversia, el Usuario como consumidor puede pedir una solución extrajudicial de controversias, de acuerdo con el artículo 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013 de la Parlamento Europeo y de Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el cual se modifica el Reglamento (CE) 2006/2004 y la Directiva 2009/22 / CE. Podéis acceder a este método a través del siguiente sitio web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  21. Miscelánea

  21.1 Invalidez parcial

  Si una o diversas de las disposiciones de las presentes “CONDICIONES GENERALES DE VENTA” fueran consideradas inválidas o declaradas inválidas por aplicación de cualquier ley, reglamento o como consecuencia de decisión definitiva de una autoridad competente, las restantes estipulaciones conservarán íntegramente su vigencia y alcance.

  a. Exclusión de renuncia


  El hecho que cualquiera de las partes no ejerza los derechos que lo asisten en caso de incumplimiento por la otra parte de cualquier de las obligaciones que le imponen las presentes “CONDICIONES GENERALES DE VENTA”, no se puede interpretar como la renuncia ante futuros incumplimientos de la obligación que se trate.

  b. Ley aplicable y jurisdicción competente

  Estas Condiciones Generales se rigen por la legislación de la Estado Español. Las partes se someten, a elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del usuario, o, si se tercia, al lugar de cumplimiento de la obligación.

  21.2 Vigencia

  Las presentes “CONDICIONES GENERALES DE VENTA” se mantendrán vigentes hasta la finalización del contrato de las partes y extinción de todas las obligaciones asumidas por cada una. Estas Condiciones se pueden ver modificadas, por lo cual es responsabilidad del cliente consultar periódicamente y sobre todo cuando se realice un pedido, puesto que las Condiciones vigentes en aquel momento, serán las que resulten aplicables.

  Derecho de dejación

  De acuerdo con el que establece la legislación española, el cliente dispone del derecho de dejación, en virtud del cual podrá devolver el producto recibido si comprueba que no se ajusta a sus expectativas.

  El ejercicio de este derecho podrá hacerse efectivo en un plazo máximo de 14 días naturales a partir de su recepción.

  En el caso de que el producto haya sido confeccionado conforme a las especificaciones del usuario o claramente personalizado, este derecho de dejación no se aplicará según las exclusiones contenidas en el artículo 103 de Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias modificado por el arte. 28 de la Ley 3/2014, de 27 de marzo en su párrafo c).

  El reembolso del importe de la compra se efectuará una vez haya sido comprobado el estado de la mercancía y se realizará a través del mismo medio de pago utilizado para el abono del pedido y, en todo caso, en un máximo de 14 días naturales desde la recepción fehaciente de la solicitud de dejación, siempre que sea Librería Pau quien gestione la recogida del producto. En caso de que el comprador vuelva el producto a través de una empresa de transportes de su elección, el plazo de 14 días empezará a computar desde que Librería Pau tenga conocimiento efectivo del envío de la mercancía o, si no, desde la recepción del producto .

  Los gastos de devolución derivadas del ejercicio del derecho de dejación, serán por cuenta de comprador.

  Para ejercer el derecho de dejación, el consumidor tiene que notificar su decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca.

  El usuario tendrá que rellenar y enviar electrónicamente el modelo de formulario de dejación mediante el sitio web “llibreriapau.com”. Mediante esta opción, el consumidor recibirá sin demora el acuse de recibo de la dejación, que tendrá que confirmar porque sea efectiva su voluntad de desistir. Para cumplir el plazo de dejación, solo hace falta que la comunicación relativa al ejercicio de este derecho sea enviada por el consumidor antes de que venza el plazo correspondiente.


  Fecha de revisión de las Condiciones: junio 2021Aquest lloc web emmagatzema dades com galetes per habilitar la funcionalitat necessària de el lloc, inclosos anàlisi i personalització. Podeu canviar la seva configuració en qualsevol moment o acceptar els paràmetres per defecte.

política de cookies

Essencials

Les galetes necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.


Personalització

Les galetes de personalització permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.


Anàlisi

Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.


Marketing

Les galetes de màrqueting s'utilitzen per rastrejar als visitants en les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.


Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te i rebràs totes les nostres novetats. Zero SPAM, només continguts de valor.
He llegit, comprenc i accepto la política de privacitat
Informació sobre el tractament de dades