• Avís legal

  DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

  De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:

  Pere Marqués Juaneda [d’ara endavant Llibreria Pau], és el titular del portal Web  llibreriapau.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:  Carrer del 9 de Juliol, 23 - 07760 Ciutadella de Menorca, CIF: 41725887T   és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

  Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a llibreria@llibreriapau.com

   

  INTRODUCCIÓ

  El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

   

  ACCEPTACIÓ

  La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Llibreria Pau, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

   

  INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

  Llibreria Pau no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

  Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Llibreria Pau no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de llibreriapau.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’ús o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al lloc Web llibreriapau.com com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix lloc Web.

   

  LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

  Llibreria Pau fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquesta pàgina web.

  Llibreria Pau adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

  Llibreria Pau no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, Llibreria Pau tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema, a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

   

  PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

  L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de Llibreria Pau.

   Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de Llibreria Pau i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de Llibreria Pau.

   Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per Llibreria Pau. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

   Excepte autorització expressa de Llibreria Pau, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” llibreriapau.com.

   Els signes distintius (marques, noms comercials) de Llibreria Pau, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de Llibreria Pau.

   

  COMPRA ON-LINE SEGURA

  La seguretat és una prioritat per a Llibreria Pau pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur.

   

  NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

  Llibreria Pau mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a Llibreria Pau, ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a  Llibreria Pau, perquè procedeixin a la investigació de l’incident.

   

  IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

  Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de Llibreria Pau, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per Llibreria Pau, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-ho fraudulent.

  Llibreria Pau utilitza el domini “llibreriapau.com”  per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: llibreriapau.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals. Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “Llibreria Pau” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de Llibreria Pau.

  Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “Al seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

   

  COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘phishing’

  Enviï un correu electrònic a l’adreça llibreria@llibreriapau.com i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.

  Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a clientslopd@llibreriapau.com  i inclogui la major quantitat d’informació possible sobre el mateix.

   

  INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce.

  S’informa al comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis online.

   

  Conforme a l’Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:  

  La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.        


  DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRESTAMISTA DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

  En conformidad con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, ponemos a su conocimiento la siguiente información:

  Pere Marqués Juaneda [de ahora en adelante Librería Pau], es el titular del portal Web llibreriapau.com, que actúa exclusivamente como gestora de los contenidos del presente portal Web, domiciliada a: Calle del 9 de Julio, 23 - 07760 Ciutadella de Menorca, CIF: 41725887T es la encargada de la gestión y funcionamiento del sitio web mencionado anteriormente.

  Si quiere contactar con nosotros, puede hacerlo mediante correo postal a la dirección mencionada al párrafo anterior, o bien a través del correo electrónico a llibreria@llibreriapau.com

  INTRODUCCIÓN

  El presente Aviso legal regula l´uso de esta página web. El acceso en la web es gratuito excepto en el relativo al coste de la conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por los usuarios.

  ACEPTACIÓN

  La utilización del Sitio web atribuye la condición de Usuario, e implica la aceptación llena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, en la versión publicada por Librería Pau, en el mismo momento en que el Usuario acceda en la Web. En consecuencia, el usuario tiene que leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar la web, puesto que puede sufrir modificaciones.

  INFORMACIÓN SOBRE LOS VÍNCULOS “LINKS”

  Librería Pau no se hace responsable de las webs no propias o de terceros, a las cuales se puede acceder mediante vínculos “links” o de cualquier contenido puesto a disposición por terceros.

  Cualquier uso de un vínculo o acceso a una Web no propia es realizado por voluntad y riesgo exclusivo del usuario y Librería Pau no recomienda ni garantiza ninguna información obtenida a través de un vínculo ajeno a la Web de llibreriapau.com, ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivada del uso o mal uso de un vínculo, o de la información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de uso o mal uso de un vínculo, tanto al conectar al sitio web llibreriapau.com como el acceder a la información otros webs desde el mismo sitio web.

  LIMITACIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES

  Librería Pau hace todo el posible para evitar ningún error en relación con los contenidos de esta página web.

  Librería Pau adopta las medidas y los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de las comunicaciones y las transacciones que se produzcan mediante el portal web, según el estado de la tecnología y de acuerdo con la tipología de las transacciones y los servicios que se ponen a disposición de los usuarios.

  Librería Pau no será responsable de los daños que se puedan ocasionar al sistema informático de los usuarios por cualquier causa ajena o no imputable a este sitio web, incluidos, sin limitaciones, los daños ocasionados a causa de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema electrónico. Así mismo, Librería Pau tampoco responderá de ninguna interrupción, error o fallo que se produzca en el sistema, a causa de un mal funcionamiento de la red o de los servidores que están conectados.

  PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, MARCAS REGISTRADAS

  La estructura, diseño y forma de presentación de los elementos (gráficos, imágenes, ficheros logotipos, combinaciones de colores y cualquier elemento susceptible de protección) están protegidos por derechos de propiedad intelectual, titularidad de Librería Pau.


  Están prohibidas la reproducción, la transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público y, en general cualquier otra forma de explotación, parcial o total de los elementos referidos en el apartado anterior. Estos actos de explotación solo podrán ser realizados en virtud de autorización exprés de Librería Pau y que, en todo caso, tendrán que hacer referencia explícita a la titularidad de los citados derechos de propiedad intelectual de Librería Pau.

  Solo está autorizado para el uso privado del material documental elaborado por Librería Pau. En ningún caso, podrá suprimir, alterar, eludir o manipular cualesquier dispositivos de protección o sistemas de seguridad que puedan estar instalados.

  Excepto autorización exprés de Librería Pau, no se permite el enlace en “páginas finales”, el “frame” y cualquier otra manipulación similar. Los enlaces tienen que ser siempre en la página principal o “hombre page” llibreriapau.com.

  Los signos distintivos (marcas, nombres comerciales) de Librería Pau, están protegidos por derechos de propiedad industrial, quedando prohibida la utilización o manipulación de cualesquier de estos, excepto autorización exprés y por escrito de Librería Pau.

  COMPRA EN LÍNEA SEGURA

  La seguridad es una prioridad para Librería Pau por el que realizamos el máximo esfuerzo para asegurar que nuestro proceso de transacciones sea seguro y de que su información personal esté en lugar seguro.

  NO COMPARTA SU INFORMACIÓN PERSONAL

  Librería Pau nunca le enviará un correo electrónico ni le llamará por teléfono para pedirle que revele o verifique la contraseña de su cuenta a Librería Pau, ni sus números de cuenta bancario o tarjeta de crédito, ni cabe otro tipo de información personal. En caso de que alguien se ponga en contacto con usted o de recibir un correo electrónico no solicitado que le pida alguna de los datos anteriores, no responda y comuníquelo inmediatamente a Librería Pau, porque procedan a la investigación del incidente.

  IDENTIFIQUE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS FALSOS (intentos de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

  Ignore todo correo electrónico que reciba en el cual se le solicite información personal o que le redirija en otra página web que no sea propiedad de Librería Pau, o de sociedades de su grupo, o en el cual se le pida que pague en un medio diferente del autorizado por Librería Pau, puesto que podría ser un intento de suplantación de personalidad (‘spoofing’ o ‘phishing’), y tendrá que considerarlo fraudulento.

  Librería Pau utiliza el dominio “llibreriapau.com” por sus correos electrónicos. Si usted recibe un correo electrónico con un formato diferente, por ejemplo: llibreriapau.security@hotmail.com, puede estar seguro que es un correo falso. Algunos correos electrónicos que practican phishing contienen enlaces a sitios web que utilizan la palabra “Librería Pau” a su URL, pero que le dirigirán a un sitio web completamente diferente. Si desplaza el ratón por encima del enlace, podrá ver la URL asociada, que probablemente tendrá un formato diferente a las enlazadas en los sitios web auténticos de Librería Pau.

  Si aun así usted hace clic en un correo electrónico que practica phishing y es redirigido en una página que se asemeje a “A su Cuenta” o a cualquier que le pida verificar o modificar su información personal, ignórela y considérela como fraudulenta.

  COMUNIQUE LOS INTENTOS DE ‘phishing’

  Envíe un correo electrónico a la dirección llibreria@llibreriapau.com y adjunte el correo electrónico que considera falso. Al adjuntarnos este correo electrónico fraudulento, nos está ayudando a localizar su origen.

  Si no puede adjuntar el correo electrónico falso, reexpédalo a clientslopd@llibreriapau.com e incluya la mayor cantidad de información posible sobre el mismo.

  INFORMACIÓN AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E-commerce.

  Se informa al comprador de productos de este sitio web, de la existencia de una plataforma de resolución de litigios en línea.


  Conforme al Artículo 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013:

  La Comisión Europea facilita una plataforma de resolución de litigios en línea que se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Los consumidores podrán someter sus reclamaciones a través de la plataforma de resolución de litigios en línea.

Aquest lloc web emmagatzema dades com galetes per habilitar la funcionalitat necessària de el lloc, inclosos anàlisi i personalització. Podeu canviar la seva configuració en qualsevol moment o acceptar els paràmetres per defecte.

política de cookies

Essencials

Les galetes necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.


Personalització

Les galetes de personalització permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.


Anàlisi

Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.


Marketing

Les galetes de màrqueting s'utilitzen per rastrejar als visitants en les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.


Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te i rebràs totes les nostres novetats. Zero SPAM, només continguts de valor.
He llegit, comprenc i accepto la política de privacitat
Informació sobre el tractament de dades